1.กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดิน   
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการจัดทำเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย จัดทำงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้งเสนอข้อมูลเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานและโครงการต่างๆ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
      1) ประสานงานและจัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีในส่วนของคณะ/หน่วยงาน และสรุปรวมทั้งมหาวิทยาลัย
      2) เก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้วิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น 
      3) วิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณแผ่นดินประจำปีของมหาวิทยาลัย
      4) จัดทำเอกสารและเข้าชี้แจงคำของบประมาณแผ่นดินต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
      5) จัดทำเอกสารและเข้าชี้แจงคำของบประมาณแผ่นดินต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีในงบต่าง ๆ ดังนี้  
              -  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)  
              -  งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนการวิจัย)  
              -   งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      6) จัดทำเอกสารแผนการใช้งบประมาณแผ่นดิน
      7) บันทึกข้อมูลการจัดทำระบบวางแผนงบประมาณแผ่นดินประจำปี ในระบบ e-Budgeting ของสำนักงบประมาณ
      8) ประสาน/วิเคราะห์ จัดทำกรอบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน-ราชการ  ลูกจ้างชั่วคราวในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดินสรุปรวมทั้งมหาวิทยาลัย 
      9) วิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณของสถาบัน เพื่อการแก้ไข และ
เสนอแนวทางการใช้เงินให้ถูกต้องตรงเป้าหมายมากที่สุด 
      10) โอนเปลี่ยนแปลง/ปรับเพิ่ม – ลด งบประมาณแผ่นดินในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย
      11) สรุปเงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดินก่อนสิ้นปีงบประมาณเพื่อโอนไปเป็นค่าสาธารณูปโภค
      12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


2.กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายได้     
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการจัดทำเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย จัดทำงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้งเสนอข้อมูลเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายได้ให้แก่หน่วยงานและโครงการต่างๆ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่

      1) ประสานงานและจัดทำงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของคณะ/หน่วยงาน และสรุปรวมประมาณการรายรับ - รายจ่าย เงินรายได้ทั้งสถาบัน ดังนี้
         (1.1) รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
               - ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสบทบ
               - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               - ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
               - ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – สหะพาณิชย์
               - ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

               - วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
               - บัณฑิตวิทยาลัย

         (1.2) รายรับจากสิทธิประโยชน์
               - โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค
               - โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

               - ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ำ
               - รายได้อื่นๆ

      2) เก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูล เบื้องต้น
      3) วิเคราะห์การประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานต่างๆ 
      4) วิเคราะห์การใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขและ เสนอแนวทางการใช้เงินรายได้ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
      5) ประสาน/วิเคราะห์ จัดทำกรอบลูกจ้างชั่วคราวในส่วนของเงินงบประมาณเงินรายได้สรุปรวมทั้งมหาวิทยาลัย
      6) จัดทำเอกสารแผนการใช้เงินนอกงบประมาณทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
      7) วิเคราะห์การใช้เงินของมหาวิทยาลัย เพื่อการแก้ไข และเสนอแนวทางการใช้เงินให้ถูกต้องตามเป้าหมายมากที่สุด 
      8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


3.กลุ่มงานจัดทำค่าใช้จ่ายผลต่อผลิต
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กำหนดรวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่

      1) จัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตสำหรับทุกผลผลิต คือ ผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงบประมาณกำหนด

      2) รายงานผลการคำนวณค่าใช้จ่ายตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด 
      3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


4.กลุ่มงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
    มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานการจัดทำและปรับแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยและเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
      1) ประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว 10-15 ปีของมหาวิทยาลัย
      2) รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับแผนและประสานงานการปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ5 ปี
      3) จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
      4) จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี
      5) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
      6) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
      7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย