พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
แผนงานการจัดเรียงและการจัดทำรูปเล่มพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ในการพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับราชกิจจานุเบกษา
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับย่อ โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
งานนำเสนอยุทธศาสตร์ชาติ โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ (เบื้องต้น)

นโยบายนายกรัฐมนตรี และแผนงาน
คำแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา ปีงบประมาณ 2562
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแผนการปฏิรูปประเทศ 2561
แผนการปฏิรูปประเทศ โดย นายดนุชา พิชยนันท์ (4 มิถุนายน 2561)

นโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปรัชญาอุดมศึกษาไทย ปี 2564
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
แผนด้านอุดมศึกษาผลิตกำลังคนอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2570 ฉบับปรับปรุง 66-70
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์)
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียดการปรับปรุงคำของบประมาณกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 (reinvent)
กรอบนโยบายการพัฒนากระทรวงอุดมศึกษาฯ (Platform 4 มิติ) โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
แผนอุดมศึกษาระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับแผ่นพับ)
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับเต็ม)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการขับเคลื่อนประเทศ (ศ.คลีนิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร) (15ม.ค.63)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ต.ค. 61)