พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
แผนงานการจัดเรียงและการจัดทำรูปเล่มพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ในการพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.

ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับราชกิจจานุเบกษา
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับย่อ โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
งานนำเสนอยุทธศาสตร์ชาติ โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ (เบื้องต้น)

นโยบายนายกรัฐมนตรี และแผนงาน
คำแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา ปีงบประมาณ 2562
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแผนการปฏิรูปประเทศ 2561
แผนการปฏิรูปประเทศ โดย นายดนุชา พิชยนันท์ (4 มิถุนายน 2561)

นโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แผนอุดมศึกษาระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
แผนด้านอุดมศึกษาผลิตกำลังคนอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2570 ฉบับปรับปรุง 66-70
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์)
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียดการปรับปรุงคำของบประมาณกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 (reinvent)
กรอบนโยบายการพัฒนากระทรวงอุดมศึกษาฯ (Platform 4 มิติ) โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
ปรัชญาอุดมศึกษาไทย ปี 2564

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับแผ่นพับ)
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับเต็ม)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 20 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ต.ค. 61)
บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการขับเคลื่อนประเทศ (ศ.คลีนิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร) (15ม.ค.63)