งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้
       คณะเกษตรและชีวภาพ         คณะเกษตรและชีวภาพ  
        คณะวิทยาศาสตร์            คณะวิทยาศาสตร์ 
        คณะศึกษาศาสตร์           คณะศึกษาศาสตร์   
        คณะวิทยาการจัดการ          คณะวิทยาการจัดการ 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก          วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
        กองคลัง           บัณฑิตวิทยาลัย
        กองกลาง         กองคลัง
        กองบริหารงานบุคคล          กองกลาง
        กองนโยบายและแผน            กองบริหารงานบุคคล    
        กองพัฒนานักศึกษา          กองนโยบายและแผน
        สำนักประกันคุณภาพการศึกษา         กองพัฒนานักศึกษา
        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        สถาบันวิจัยและพัฒนา        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
        ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม - ชัยนาท          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม          สำนักงานตรวจสอบภายใน  
        งบประมาณส่วนกลาง          สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
               สถาบันวิจัยและพัฒนา
                  ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม - ชัยนาท
             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                    งานวิเทศสัมพันธ์         
             สภาคณาจารย์และข้าราชการ
                ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค
         ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ำ
         โรงพยาบาลสัตว์ 
         งบประมาณส่วนกลาง