สำนักงานอธิการบดี   คณะ/วิทยาลัย   สำนัก/สถาบัน   ศูนย์/งาน
     กองคลัง        คณะเกษตรและชีวภาพ        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย    ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
     กองกลาง        คณะวิทยาศาสตร์        สำนักประกันคุณภาพการศึกษา    ศูนย์ภาษา
     กองบริหารงานบุคคล        คณะศึกษาศาสตร์        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)
     กองนโยบายและแผน        คณะวิทยาการจัดการ        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    งานประชาสัมพันธ์
     กองพัฒนานักศึกษา        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม    งานวิเทศสัมพันธ์
              วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก        สำนักงานตรวจสอบภายใน    
         บัณฑิตวิทยาลัย        สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม        สถาบันวิจัยและพัฒนา