กองคลัง        คณะเกษตรและชีวภาพ         สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
       กองกลาง        คณะวิทยาศาสตร์         สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
       กองบริหารงานบุคคล        คณะศึกษาศาสตร์         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       กองนโยบายและแผน        คณะวิทยาการจัดการ         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       กองพัฒนานักศึกษา        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
              วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก         สำนักงานตรวจสอบภายใน
         บัณฑิตวิทยาลัย         สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม         สถาบันวิจัยและพัฒนา
   
       ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท    
       ศูนย์ภาษา    
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ    
       งานประชาสัมพันธ์    
       งานวิเทศสัมพันธ์    
       โครงการจัดการศึกษานานาชาติ    

แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี