พ.ร.บ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     มาตรการประหยัดพลังงานหน่วยงานกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2567
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2567
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2566
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2565
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2564
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2563
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
     นโยบาย เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้)  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์เบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์เบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2563
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562
    มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     นโยบายสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556
     ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2554
     ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2552
     ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2550

พ.ร.บ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง สำนักงบประมาณ
     หลักเกณฑ์จำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
     พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565
     พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
     พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
     หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (ฝึกอบรม,ประชาสัมพันธ์,ที่ปรึกษา,การเดินทางไปราชการ ตปท.)
     หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย ประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (เบิกจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค)
     ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
     พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

 พ.ร.บ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     กฏกระทรวงการจัดตั้งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2564
     ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การแต่งตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2562
     ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคงคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
     หลักเกณฑ์การจัดทำของบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา ฯ
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา 2561
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561