ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2550
      ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2552
      ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2554
      นโยบายสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556
      มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2563
       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2564
       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2565
       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562
       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์เบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2563
       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์เบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564
       นโยบาย เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้)  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564
       พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
       พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
       หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (ฝึกอบรม,ประชาสัมพันธ์,ที่ปรึกษา,การเดินทางไปราชการ ตปท.)
       หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย ประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (เบิกจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค)
       ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
       ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
       ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
       พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
       พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 

แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี