รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ปฏิทินกิจกรรม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ มรภ.จันทรเกษม

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติ

 ** พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10** ** นโยบายกระทรวงอุดมศึกษาฯ**
  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10  กฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2564
  แผนงานการจัดเรียงและการจัดทำรูปเล่มพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ในการประราชทานปริญญาบัตร มรภ. นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว)
  คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ปี 2564
   นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570
  คู่มือการประเมินตนเองการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุง 2564
 ** ยุทธศาสตร์ชาติ** รายละเอียดการปรับปรุงคำของบประมาณกระทรวงอุดมศึกษาฯ ปี 2564 (Reinventing)
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) (ฉบับราชกิจจานุเบกษา) หลักเกณฑ์พิจารณาการจัดสรรงบประมาณกระทรวงอุดมศึกษาฯ ปี 2564 (Reinventing) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12 ปี 2560-2564 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษาฯ ปี 2563
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ (ฉบับย่อ) ยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษาฯ ปี 2563 และนโยบายรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580) กรอบนโยบายการพัฒนากระทรวงอุดมศึกษาฯ (Platform 4 มิติ) โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
งานนำเสนอยุทธศาสตร์ชาติ โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ  แผนอุดมศึกษาระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ (เบื้องต้น) ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องการแต่งตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2562
   ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
** นโยบายนายกรัฐมนตรี และแผนงาน** ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา 2561
คำแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรี ประยุทธิ์ จันทรโอชา และคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา ปีงบประมาณ 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแผนการปฏิรูปประเทศ  2561  ** ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ**
แผนการปฏิรูปประเทศ  โดย นายดนุชา พิชยนันท์ (4 มิถุนายน 2561) บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการขับเคลื่อนประเทศ (ศ.คลีนิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร)
  แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์หาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ต.ค. 61)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

รายงานประจำปี