รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ปฏิทินกิจกรรม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ มรภ.จันทรเกษม

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติ

 ** พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10** ** นโยบายกระทรวงอุดมศึกษาฯ**
  คู่มือการบันทึกข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน
  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10  หลักเกณฑ์คำของบประมาณกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  แผนงานการจัดเรียงและการจัดทำรูปเล่มพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ในการประราชทานปริญญาบัตร มรภ. ปรัชญาอุดมศึกษาไทย 2564
  แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
 ** ยุทธศาสตร์ชาติ** แผนด้านอุดมศึกษาผลิตกำลังคนอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2570 ปรับปรุง 66-70
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) (ฉบับราชกิจจานุเบกษา) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12 ปี 2560-2564 กฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2564
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ (ฉบับย่อ) นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว)
  สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580) คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ปี 2564
  งานนำเสนอยุทธศาสตร์ชาติ โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ  นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570
  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ (เบื้องต้น) คู่มือการประเมินตนเองการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุง 2564
  รายละเอียดการปรับปรุงคำของบประมาณกระทรวงอุดมศึกษาฯ ปี 2564 (Reinventing)
  หลักเกณฑ์พิจารณาการจัดสรรงบประมาณกระทรวงอุดมศึกษาฯ ปี 2564 (Reinventing) 
 ** นโยบายนายกรัฐมนตรี และแผนงาน** กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษาฯ ปี 2563
  คำแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรี ประยุทธิ์ จันทรโอชา และคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา ปีงบประมาณ 2562 ยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษาฯ ปี 2563 และนโยบายรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแผนการปฏิรูปประเทศ  2561 กรอบนโยบายการพัฒนากระทรวงอุดมศึกษาฯ (Platform 4 มิติ) โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
  แผนการปฏิรูปประเทศ  โดย นายดนุชา พิชยนันท์ (4 มิถุนายน 2561)  แผนอุดมศึกษาระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องการแต่งตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2562
   ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา 2561
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561
   ** ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ**
  แผนปฎิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการขับเคลื่อนประเทศ (ศ.คลีนิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร)
  แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ต.ค. 61)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

     

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

รายงานประจำปี

แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี