ชื่อ นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ประเภท ข้าราชการ
เบอร์โทรภายใน 1400


 
 

ชื่อ นางสาว ชุลีกร เทพเฉลิม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน 7045

ชื่อ นางสาวมัทณีญา พหุมณีทรัพย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท พนักงานราชการ
เบอร์โทรภายใน 9041

ชื่อ นางพัชริดา บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน 9046

ชื่อ นางสาวมาริสา มัสตูล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน 7047
 

ชื่อ นายคมสัน เพ่งพิศ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน 7045

 

 

ชื่อ นางสาวจารุดา สีสังข์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน 9045

ชื่อ นางสาววาสนา ลักขะนัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน 7046

ชื่อ นายปรัชญา ลาแพงดี
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน 9042
ชื่อ นางสาวแววตา พันธ์งาม
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน 9043

 

แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี