ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2528 ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2533
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศรี    สนิทประชากร
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักวางแผนและพัฒนา
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์นพพร    ชำนาญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักวางแผนและพัฒนา
ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2538 ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2538
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ชิน   โพธิอ่อน 
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล    เชียงกูล  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2539 ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2539
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา    เชมนะสิริ  
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต    บูรพาศิริวัฒน์  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2543 ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2546
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา    เชมนะสิริ  
ตำแหน่ง : 
ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส    มีกุศล
ตำแหน่ง :
รักษาการผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา (15 ม.ค.46 - 11 มี.ค.46)
ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2546 ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2546 
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี     รูปขำดี       
ตำแหน่ง : 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา (12 มี.ค.46 - 11 มิ.ย.46)
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์    ปานทอง      
ตำแหน่ง : 
ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา (12 มิ.ย.46 - 2 เม.ย.48)
ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2548 ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2550
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี      ตันติกุล 
ตำแหน่ง : 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (3 เม.ย.48 - 31 ต.ค.50)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริมพร  สุดเนตร      
ตำแหน่ง :
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (1 พ.ย.50 - 30 เม.ย.52)
 ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2552 ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2553
ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉรา    บางสุวรรณ์    
ตำแหน่ง : 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (21 ส.ค.52 - 28 ก.พ.53)
ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉรา     บางสุวรรณ์    
ตำแหน่ง : 
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 ปี พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง 2560 - ปัจจุบัน  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณฑารัตน์     ชูพินิจ
ตำแหน่ง : 
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน