ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2564

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1406 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึษา 2564 16/12/2021
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 876 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (กรกฎาคม 2564 - สิงหาคม 2565) 26/11/2021
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 787 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ 16/09/2021
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 623 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 10/09/2021
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 502 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 28/06/2021
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 455 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคลิป VDO ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 21/06/2021
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 403 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2564 28/04/2021
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 143 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 17/02/2021
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 46 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมและประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563 ( Online ) 15/02/2021
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 05/02/2021