ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2566

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1167 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2566 "ฑูตจันทรา กุลบุตร กุลธิดา จันทรเกษม" 26/03/2024
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1142 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม 26/03/2024
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1134 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 26/03/2024
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1010 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2566 "เทาเหลืองเกมทส์ ครั้งที่ 21" 26/03/2024
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1330 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดบริการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท 25/12/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1229 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศและลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 25/12/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1132 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 28/11/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1064 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องมะเร็งเต้านม หัวข้อกิจกรรม เสริมความรอบรู้ คู่ตรวจเต้า (ด้วยตนเอง) กับเครือข่าย 13/11/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 17/10/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 763 / 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 04/09/2023