ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2566

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 264 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "กยศ.รุ่นใหม่ ใช้จ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน" ปีการศึกษา 2565 14/03/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 204 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2566 02/03/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 199 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมตัวแทนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 02/03/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 15 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 13/02/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 147 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 10/02/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 03/02/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 76 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาความรัก 01/02/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 44 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2565 18/01/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 41 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดบริการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกาารศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 18/01/2023