คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 321 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมตัวแทนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566

เนื้อหา : >>> Cilck <<<