คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1267 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร

ลงวันที่ : 04 ตุลาคม 2560

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<