คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1628 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม

ลงวันที่ : 27 ธันวาคม 2560

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<