คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0999 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ลงวันที่ : 4 ตุลาคม 2561

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<