คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 830 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมอาชีพและนัดพบแรงงานแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า "มีงาน มีอาชีพ CRU" ประจำปีการศึกษา 2562

ลงวันที่ : 27 สิงหาคม 2562

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<