คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 870 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครองกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 1-5 และรายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ลงวันที่ : 5 กันยายน 2562

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<