คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1031 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ลงวันที่ : 10 ตุลาคม 2562

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<