คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 787 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

เนื้อหา : >>> Cilck <<<