นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561

เนื้อหา : ขอให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อและรับเอกสาร ได้ที่ห้อง 32-304 ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา ระหว่งวันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2562