O14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ >>> คลิกที่นี่ <<<


เดือนเมษายน 2567 :

>>> Link (1) <<< |  >>> Link (2) <<< |  >>> Link (3) <<< |  >>> Link (4) <<< |  >>> Link (5) <<< |  >>> Link (6) <<< |  >>> Link (7) <<< |  >>> Link (8) <<< |  >>> Link (9) <<< |  >>> Link (10) <<< |  >>> Link (11) <<< |  >>> Link (12) <<< |  >>> Link (13) <<<

เดือนมีนาคม 2567 :

>>> Link (1) <<< |  >>> Link (2) <<< |  >>> Link (3) <<< |  >>> Link (4) <<< |  >>> Link (5) <<< |  >>> Link (6) <<<

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 :

>>> Link <<< 

เดือนมกราคม 2567 :

>>> Link (1) <<< |  >>> Link (2) <<<


เดือนธันวาคม 2566 : 

>>> Link (1) <<< |  >>> Link (2) <<<

เดือนพฤศจิกายน 2566 :

>>> Link <<<

เดือนตุลาคม 2566 : 

>>> Link (1) <<< |  >>> Link (2) <<< | >>> Link (3) <<< |  >>> Link (4) <<<

เดือนกันยายน 2566 : 

>>> Link (1) <<< |  >>> Link (2) <<< |  >>> Link (3) <<< |  >>> Link (4) <<< 

เดือนสิงหาคม 2566 :

>>> Link (1) <<<>>> Link (2) <<<>>> Link (3) <<<>>> Link (4) <<<

เดือนกรกฎาคม 2566 :

>>> Link <<<

เดือนมิถุนายน 2566 :

>>> Link (1) <<< |  >>> Link (2) <<<

เดือนพฤษภาคม 2566 :

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง -

เดือนเมษายน 2566 : 

>>> Link <<<

เดือนมีนาคม 2566 : 

>>> Link <<<

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 : 

>>> Link <<<

เดือนมกราคม 2566 : 

>>> Link (1) <<< >>> Link (2) <<<


เดือนธันวาคม 2565 : 

>>> Link <<<

เดือนพฤศจิกายน 2565 : 

>>> Link (1) <<< |  >>> Link (2) <<< |  >>> Link (3) <<< |  >>> Link (4) <<< |  >>> Link (5) <<<

เดือนตุลาคม 2565 : 

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง -

เดือนกันยายน 2565 : 

>>> Link (1) <<< |  >>> Link (2) <<<

เดือนสิงหาคม 2565 :

>>> Link เดือนสิงหาคม 2565 (ครั้งที่ 1) <<< |  >>> Link เดือนสิงหาคม 2565 (ครั้งที่ 2) <<<

เดือนกรกฎาคม 2565 :

>>> Link <<<

เดือนมิถุนายน 2565 :

>>> Link <<<

เดือนพฤษภาคม 2565 :

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง -

เดือนเมษายน 2565 :

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง -

เดือนมีนาคม 2565 :

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง -

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 :

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง -

เดือนมกราคม 2565 :

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง -


เดือนธันวาคม 2564 : 

>>> Link <<<

เดือนพฤศจิกายน 2564 :

- อยู่ในกระบวนการจัดหา -

เดือนตุลาคม 2564 : 

>>> Link <<<

เดือนกันยายน 2564 : 

>>> Link <<<

เดือนสิงหาคม 2564 :

>>> Link ครั้งที่ 1 <<< |  >>> Link ครั้งที่ 2 <<<

เดือนกรกฎาคม 2564 :

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง -

เดือนมิถุนายน 2564 :

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง -

เดือนพฤษภาคม 2564 :

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง -

เดือนเมษายน 2564 :

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง -

เดือนมีนาคม 2564 :

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง -

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 :

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง -

เดือนมกราคม 2564 :

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง -


เดือนธันวาคม 2563 :

>>> Link <<< 

เดือนพฤศจิกายน  2563 :

>>> Link <<< 

เดือนตุลาคม 2563 :

>>> Link <<< 

เดือนมิถุนายน 2563 : 

-

เดือนพฤษภาคม 2563 :

-

เดือนเมษายน 2563 : 

>>> Link <<<

เดือนมีนาคม 2563 :

>>> Link <<<

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 : 

-

เดือนมกราคม 2563 : 

>>> Link <<<

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2563


เดือนธันวาคม 2562 : 

>>> Link 01 <<< | >>> Link 02 <<<

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562

เดือนพฤศจิกายน 2562 : 

>>> Link 01 <<< | >>> Link 02 <<<

เดือนตุลาคม 2562 :

>>> Link 01 <<< |  >>> Link 02 <<<

เดือนกันยายน 2562 :

>>> Link <<<